Wimdu: Regulamin i Zasady ochrony prywatności

Regulamin

Warunki użytkowania platformy online wimdu.pl

(Ostatnio zaktualizowana wersja)

 1. Zakres oraz zmiany warunków korzystania z platformy internetowej Wimdu
  1. Poniższy Regulamin stosuje się do korzystania z platformy www.wimdu.pl (także: “platforma”). Jest to serwis Wimdu GmbH (“Wimdu” lub “my”).
  2. "Użytkownicy" w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoby fizyczne i/lub prawne, które zostały zarejestrowane, a których rejestracja została potwierdzona przez Wimdu.
  3. Wimdu oferuje korzystanie z platformy, w szczególności do korzystania z bazy danych, wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Rejestrując się lub korzystając z naszych usług, użytkownicy wyrażają zgodę na ważność niniejszego Regulaminu.
  5. Postanowienia sprzeczne z Regulaminem nie maja żadnego zastosowania (punkt 2,5 niezależnie od), nawet jeśli Wimdu nie zaprzecza tym postanowieniom.
 2. Świadczenia Wimdu, świadczenia dostawców
  1. Platforma jest internetowym rynkiem, na którym użytkownicy mogą zaoferować i wynająć apartamenty, domy, pokoje oraz inne rodzaje zakwaterowania ("zakwaterowanie").
  2. Portal www.wimdu.pl stanowi platformę, na której użytkownicy mogą komunikować się ze sobą i zawierać umowy. Wimdu nie oferuje zakwaterowania, a jedynie pośredniczy w zawieraniu umów między użytkownikami.
  3. Wimdu nie bada legalności, dokładności lub kompletności ofert opublikowanych na platformie przez użytkownika, jak również treści te nie reprezentują poglądów Wimdu. Wimdu nie ponosi odpowiedzialności za oferty osób trzecich lub treści przez nich opublikowane.
  4. Dostawcy mogą stosować własne zasady i warunki dotyczące wynajmu ich obiektów, jeżeli nie mają one wpływu na Regulamin Wimdu.
  5. Usługodawcy i najemcy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów prawa publicznego, w tym samorządowych kodeksów dotyczących wynajmu nieruchomości.
 3. Rejestracja, realizacja umowy użytkownika, umowne deklaracje
  1. Użytkownik może otrzymywać umowne deklaracje na jego adres e-mail.
  2. 3.5 Akceptując ogólne warunki, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów i podobnych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez pokrywania żadnych kosztów.
 4. Obowiązki użytkownika, konto użytkownika, integralność systemu
  1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszcza na platformie. Zobowiązuje się również na nieumieszczanie nielegalnych treści na platformie i do powstrzymania się od działań, które naruszają prawo.
  2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać tylko i wyłącznie ze swojego konta użytkownika i zachować hasło w tajemnicy.
  3. Użytkownik jest zobowiazany
  4. Gdy użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie mają dostęp do jego danych lub w inny sposób uzyskały dostęp do jego konta, musi on niezwłocznie powiadomić o tym Wimdu. W takim przypadku Wimdu na prawo zablokować konto użytkownika, do momentu, kiedy sytuacja ta zostanie wyjaśniona.
  5. Każdy użytkownik musi samodzielnie sprawdzić tożsamość swojego partnera. Wimdu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji kontaktowych użytkownika, z którym zawieramy umowę.
  6. Użytkownik nie może wysyłać wiadomości o tej samej treści za pośrednictwem platformy. Wszelki spam lub nękanie osób trzecich jest zabronione.
  7. Użytkownicy są odpowiedzialni za archiwizowanie informacji widocznych i przechowywanych na portalu Wimdu, które mogą być im później potrzebne do celów, takich jak dowody ochrony, księgowość itd. na nośniku, który jest niezależny od Wimdu.
 5. Wykorzystanie treści i praw
 6. Dostępność oraz zmiany strony internetowej
  1. Wimdu może czasowo ograniczyć korzystanie z serwisu, jeżeli jest to konieczne biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, integralność, ograniczenie przepustowości lub problemy techniczne (konserwacja). W szczególności, Wimdu bierze pod uwagę interesy użytkowników i powiadamia ich o tym z góry.
 7. Odpowiedzialności za osoby trzecie
  1. Właściciele stron internetowych, na których znajduje się link do Wimdu są odpowiedzialni za treść oraz towary lub usługi, które oferują na sprzedaż.
 8. Proces rezerwacji, płatności, wystawianie faktur
  1. Zamieszczając ofertę na stronie Wimdu, dostawca wysyła zaproszenie do składania mu ofert. Inny użytkownik może złożyć ofertę zawarcia umowy najmu tego obiektu. Taka umowa zostaje zawarta, kiedy dostawca zaakceptuje ofertę w ciągu 24 godzin. W przeciwnym wypadku, inny użytkownik nie jest związany ofertą, którą wysłał.
  2. Kupony Wimdu mogą być wykorzystane przez najemców przy rezerwacji w ustalonych terminach. Najemcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
  3. Użytkownikom zabrania się obchodzenia powyższego procesu rezerwacji oraz płatności, w szczególności opłaty manipulacyjnej.
 9. Depozyt zabezpieczający
  1. Wimdu nie jest odpowiedzialne za administrowanie depozytu lub jakichkolwiek innych roszczeń wniesionych przez dostawcę.
 10. System ocen
  1. Strona Wimdu pozwala użytkownikom wystawić opinię po wykonaniu umowy. Opnie mają na celu dostarczenie istotnych informacji o 'wiarygodności' użytkowników. Opinie nie są wcześniej sprawdzane wcześniej Wimdu.
  2. Obie strony umowy mogą wyrazić zgodę na wycofanie opinii, która została już wystawiona. Opinie zostanie usunięta i nie będzie już dostępna na profilu opinii.
 11. Czas trwania umowy, wypowiedzenie
  1. Umowa użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
  2. Wimdu może rozwiązać umowę z użytkownikiem w każdej chwili z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 12. Działania w przypadku nielegalnego zachowania i/ lub naruszenia umowy przez użytkownika
  1. Wimdu bierze pod uwagę uzasadniony interes użytkownika przy wyborze tych środków.
  2. Jeżeli użytkownik został na stałe zablokowany przez Wimdu, nie ma on dostępu do zablokowanego konta oraz przywrócenia opinii o profilu. Użytkownik nie może również korzystać ze strony Wimdu za pośrednictwem innych kont oraz nie może dokonać ponownej rejestracji.
 13. Odpowiedzialność Wimdu
  1. Wimdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w skutek zaniedbania ze strony Wimdu, jego pracowników lub agentów, za umyślne zatajenie wady, jeżeli wcześniej zostało to dokładnie wyrażone oraz za szkody wynikające z uszkodzenia ciała i zdrowia.
  2. Wimdu nie uczestniczy w umowie pomiędzy najemcą a dostawcą, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zapisy umowy o zakwaterowaniu.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Serwis Wimdu jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części osobom trzecim.
  2. Ta umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i Niemieckiego prawa międzynarodowego prywatnego.
  3. Jeśli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu sekcji 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - niemiecki kodeks cywilny), nie ma to wpływu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów, w którym konsument ma stałe miejsce zamieszkania.
  4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są całościowo lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu w dalszym ciągu obowiązują. W takim przypadku, przepis, który jest nieważny zostaje zastąpiony przepisem prawa.
  5. Wszystkie oświadczenia, które zostaną wysłane w związku z umową użytkownika zawartą z Wimdu muszą być przedstawione na piśmie lub wysłane drogą mailową. Adresy pocztowy oraz e-mail użytkownika to te, które są określone jako aktualne dane kontaktowe na koncie użytkownika.
  6. Wimdu GmbH zatrudniło swoją spółkę zależną Wimdu Malta Limited (38, Poziom 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta), do przetwarzania swoich transakcji.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Zasady Anulowania Rezerwacji

1. Jak działa anulowanie rezerwacji?

 • Zasady anulowania rezerwacji ustalane są przez dostawcę. Dostawca może wybrać jedną z trzech polityk: elastyczna, umiarkowaną lub ścisłą. Te zasady są ustalane, aby chronić dostawców oraz najemców
 • Zgodnie z zasadami polityki anulowania rezerwacji, rezygnację uważa się za odwołanie przyjazdu przed zaplanowanym zameldowaniem.

2. Jak mogę anulować rezerwację?

 • W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego procesu, wszelkie anulacje rezerwacji muszą być przetwarzane przez Wimdu.
 • Jeżeli chcesz anulować swoją rezerwację, prosimy skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
 • Anulacja rezerwacji musi być potwierdzona przez osobę, która rezygnuje z rezerwacji w formie pisemnej. Anulacja musi zawierać kod rezerwacji oraz musi zostać wysłana z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego na Wimdu oraz odnotowana na profilu tego użytkownika.
 • Nasz zespól obsługi klienta natychmiast zajmie się twoją prośbą i poinformuje o tym dostawcę lub najemcę. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań.

3. Jeżeli najemca anuluje rezerwację, jaki zwrot przyznawany jest najemcy i jaką kwotę otrzyma dostawca?

3.1. Ogólne przepisy

 • Kwota zwracana najemcy zależy momentu, w którym została dokonana anulacja rezerwacji oraz od polityki anulowania wybranej przez dostawcę.
 • Kwota, która zostanie zwrócona to cena całkowita minus opłata za anulowanie rezerwacji, która może się różnić. Właściwa oplata za anulowanie rezerwacji pokazywana jest w trakcie rezerwacji. Stosuje się w tym przypadku punkt 8 ust. 4 dotyczący procesów płatniczych.
 • Niezależnie od polityki anulowania rezerwacji wybranej przez dostawcę, najemcy mogą udowodnić, iż dostawca ponosi mniejsze straty niż ustalone przez niego opłaty za anulowanie rezerwacji.

3.2. Indywidualne zasady anulowania rezerwacji

Zasada anulowania: Bezpłatne Anulowanie Rezerwacji

Otrzymasz zwrot całej kwoty (włączając w to opłatę manipulacyjną Wimdu), jeżeli anulujesz rezerwację co najmniej 2 dni przed zameldowaniem do 12 w południe (czasu środkowoeuropejskiego). W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 2 dni przed zameldowaniem, zwrócone zostanie 5% całej kwoty (nie zostanie zwrócona opłata manipulacyjna Wimdu)

Nie należy zapomnieć o tym, że z dniem 13 lipca 2015 roku, polityka 'Darmowego anulowania rezerwacji' zostanie wycofana. Polityka 'Darmowego anulowania' oraz jej warunki będą nadal obowiązywać dla wszystkich rezerwacji, które zostały potwierdzone lub zgłoszone przed 13-tym lipca 2015 roku i które dotyczyły nieruchomości oznaczonych przez gospodarza jako należące do polityki 'Darmowego anulowania'.

Zasada anulowania: Elastyczna

Zostanie ci zwrócona twoja zapłata za rezerwację minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 2 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 2 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

Zasada anulowania: Umiarkowana

Zostanie ci zwrócona zapłata za rezerwację minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 4 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 4 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

Zasada anulowania: Ścisła

Zostanie ci zwrócona połowa twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 7 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 7 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

4. Co dzieje się w przypadku, kiedy dostawca anuluje rezerwację?

 • Najemcy zostanie zwrócona pełna kwota za rezerwację. W takich przypadkach nie zostają naliczane opłaty za anulowanie rezerwacji.
 • Wimdu pomoże najemcy znaleźć alternatywne zakwaterowanie.
 • Dostawca musi zapłacić za anulowanie rezerwacji 15% ceny całkowitej. Opłata za rezygnację wzrośnie do 50% całkowitej ceny, jeżeli dostawca anuluje rezerwację krócej niż osiem dni przed zameldowaniem. Opłata ta zostanie pobrana przy kolejnej rezerwacji dostawcy.

5. Specjalne zasady anulowania

5.1. Żałoba

W przypadku żałoby zdefiniowanej jako śmierć członka rodziny (bezpośrednio spowinowaconego: matka, ojciec, mąż/żona, siostra, brat, dzieci) od 7 dni do 24 godzin przed zameldowaniem, gość ma prawo do pełnego zwrotu za rezerwację. Gospodarz nie jest uprawniony do wypłaty. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych Wimdu. Mniej niż 24 godziny przed zameldowaniem, gość ma prawo do zwrotu 75% kwoty jego rezerwacji, a gospodarz odpowiednio do 25% kwoty rezerwacji. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych Wimdu. Akt zgonu będzie wymagany.

5.2. Katastrofy naturalne lub inne nieprzewidywalne wypadki

Jeśli klęski żywiołowe (lawina, nawałnica, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, obsunięcie się ziemi, uderzenie pioruna), wojna, terroryzm lub wypadki atomowe uniemożliwią dostawcy wywiązanie się z zobowiązań rezerwacyjnych (i dostawca może udowodnić, że żadne alternatywne zakwaterowanie nie było w tym czasie dostępne) najemcy zostanie zwrócone 100% kwoty całkowitej. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych za anulowanie rezerwacji. Zapis stosuje się również w przypadku, kiedy najemca nie ma możliwości transportu z powodu jego uszkodzenia i nie jest w stanie dotrzeć na miejsce. Taka okoliczność wymagać będzie dostarczenia dowodu.

6. Co się stanie, jeśli problemy wystąpią po zameldowaniu?

 • Jeżeli masz podstawy do reklamacji podczas zameldowania, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w przeciągu 24 godzin. Jeżeli zakwaterowanie nie zostało przygotowane na twój przyjazd, tak jak zostało to opisane w ofercie, Wimdu wyśle zażalenie do dostawcy. Po przeanalizowaniu sprawy, odliczymy odpowiednio kwotę dla dostawcy, a resztę zwrócimy na twoje konto.
 • Prosimy pamiętać, że reklamacja jest możliwa tylko, jeśli otrzymamy zażalenie w ciągu 24 godzin od zameldowania.
 • Wimdu zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty od dostawcy przynajmniej w wysokości opłaty manipulacyjnej.

Prywatność

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.