Wimdu: Regulamin i Zasady ochrony prywatności

Regulamin

Warunki użytkowania platformy online wimdu.pl

(Ostatnio zaktualizowana wersja)

 1. Zakres oraz zmiany warunków korzystania z platformy internetowej Wimdu
  1. Poniższy Regulamin stosuje się do korzystania z platformy www.wimdu.pl (także: “platforma”). Jest to serwis Wimdu GmbH (“Wimdu” lub “my”).
  2. "Użytkownicy" w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoby fizyczne i/lub prawne, które zostały zarejestrowane, a których rejestracja została potwierdzona przez Wimdu.
  3. Wimdu oferuje korzystanie z platformy, w szczególności do korzystania z bazy danych, wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Rejestrując się lub korzystając z naszych usług, użytkownicy wyrażają zgodę na ważność niniejszego Regulaminu.
  5. Postanowienia sprzeczne z Regulaminem nie maja żadnego zastosowania (punkt 2,5 niezależnie od), nawet jeśli Wimdu nie zaprzecza tym postanowieniom.
 2. Świadczenia Wimdu, świadczenia dostawców
  1. Platforma jest internetowym rynkiem, na którym użytkownicy mogą zaoferować i wynająć apartamenty, domy, pokoje oraz inne rodzaje zakwaterowania ("zakwaterowanie").
  2. Portal www.wimdu.pl stanowi platformę, na której użytkownicy mogą komunikować się ze sobą i zawierać umowy. Wimdu nie oferuje zakwaterowania, a jedynie pośredniczy w zawieraniu umów między użytkownikami.
  3. Wimdu nie bada legalności, dokładności lub kompletności ofert opublikowanych na platformie przez użytkownika, jak również treści te nie reprezentują poglądów Wimdu. Wimdu nie ponosi odpowiedzialności za oferty osób trzecich lub treści przez nich opublikowane.
  4. Dostawcy mogą stosować własne zasady i warunki dotyczące wynajmu ich obiektów, jeżeli nie mają one wpływu na Regulamin Wimdu.
  5. Usługodawcy i najemcy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów prawa publicznego, w tym samorządowych kodeksów dotyczących wynajmu nieruchomości.
 3. Rejestracja, realizacja umowy użytkownika, umowne deklaracje
  1. Użytkownik może otrzymywać umowne deklaracje na jego adres e-mail.
 4. Obowiązki użytkownika, konto użytkownika, integralność systemu
  1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszcza na platformie. Zobowiązuje się również na nieumieszczanie nielegalnych treści na platformie i do powstrzymania się od działań, które naruszają prawo.
  2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać tylko i wyłącznie ze swojego konta użytkownika i zachować hasło w tajemnicy.
  3. Użytkownik jest zobowiazany
  4. Gdy użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie mają dostęp do jego danych lub w inny sposób uzyskały dostęp do jego konta, musi on niezwłocznie powiadomić o tym Wimdu. W takim przypadku Wimdu na prawo zablokować konto użytkownika, do momentu, kiedy sytuacja ta zostanie wyjaśniona.
  5. Każdy użytkownik musi samodzielnie sprawdzić tożsamość swojego partnera. Wimdu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji kontaktowych użytkownika, z którym zawieramy umowę.
  6. Użytkownik nie może wysyłać wiadomości o tej samej treści za pośrednictwem platformy. Wszelki spam lub nękanie osób trzecich jest zabronione.
  7. Użytkownicy są odpowiedzialni za archiwizowanie informacji widocznych i przechowywanych na portalu Wimdu, które mogą być im później potrzebne do celów, takich jak dowody ochrony, księgowość itd. na nośniku, który jest niezależny od Wimdu.
 5. Wykorzystanie treści i praw
 6. Dostępność oraz zmiany strony internetowej
  1. Wimdu może czasowo ograniczyć korzystanie z serwisu, jeżeli jest to konieczne biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, integralność, ograniczenie przepustowości lub problemy techniczne (konserwacja). W szczególności, Wimdu bierze pod uwagę interesy użytkowników i powiadamia ich o tym z góry.
 7. Odpowiedzialności za osoby trzecie
  1. Właściciele stron internetowych, na których znajduje się link do Wimdu są odpowiedzialni za treść oraz towary lub usługi, które oferują na sprzedaż.
 8. Proces rezerwacji, płatności, wystawianie faktur
  1. Zamieszczając ofertę na stronie Wimdu, dostawca wysyła zaproszenie do składania mu ofert. Inny użytkownik może złożyć ofertę zawarcia umowy najmu tego obiektu. Taka umowa zostaje zawarta, kiedy dostawca zaakceptuje ofertę w ciągu 24 godzin. W przeciwnym wypadku, inny użytkownik nie jest związany ofertą, którą wysłał.
  2. Kupony Wimdu mogą być wykorzystane przez najemców przy rezerwacji w ustalonych terminach. Najemcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
  3. Użytkownikom zabrania się obchodzenia powyższego procesu rezerwacji oraz płatności, w szczególności opłaty manipulacyjnej.
 9. Depozyt zabezpieczający
  1. Wimdu nie jest odpowiedzialne za administrowanie depozytu lub jakichkolwiek innych roszczeń wniesionych przez dostawcę.
 10. System ocen
  1. Strona Wimdu pozwala użytkownikom wystawić opinię po wykonaniu umowy. Opnie mają na celu dostarczenie istotnych informacji o 'wiarygodności' użytkowników. Opinie nie są wcześniej sprawdzane wcześniej Wimdu.
  2. Obie strony umowy mogą wyrazić zgodę na wycofanie opinii, która została już wystawiona. Opinie zostanie usunięta i nie będzie już dostępna na profilu opinii.
 11. Czas trwania umowy, wypowiedzenie
  1. Umowa użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
  2. Wimdu może rozwiązać umowę z użytkownikiem w każdej chwili z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 12. Działania w przypadku nielegalnego zachowania i/ lub naruszenia umowy przez użytkownika
  1. Wimdu bierze pod uwagę uzasadniony interes użytkownika przy wyborze tych środków.
  2. Jeżeli użytkownik został na stałe zablokowany przez Wimdu, nie ma on dostępu do zablokowanego konta oraz przywrócenia opinii o profilu. Użytkownik nie może również korzystać ze strony Wimdu za pośrednictwem innych kont oraz nie może dokonać ponownej rejestracji.
 13. Odpowiedzialność Wimdu
  1. Wimdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w skutek zaniedbania ze strony Wimdu, jego pracowników lub agentów, za umyślne zatajenie wady, jeżeli wcześniej zostało to dokładnie wyrażone oraz za szkody wynikające z uszkodzenia ciała i zdrowia.
  2. Wimdu nie uczestniczy w umowie pomiędzy najemcą a dostawcą, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zapisy umowy o zakwaterowaniu.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Serwis Wimdu jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części osobom trzecim.
  2. Ta umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i Niemieckiego prawa międzynarodowego prywatnego.
  3. Jeśli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu sekcji 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - niemiecki kodeks cywilny), nie ma to wpływu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów, w którym konsument ma stałe miejsce zamieszkania.
  4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są całościowo lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu w dalszym ciągu obowiązują. W takim przypadku, przepis, który jest nieważny zostaje zastąpiony przepisem prawa.
  5. Wszystkie oświadczenia, które zostaną wysłane w związku z umową użytkownika zawartą z Wimdu muszą być przedstawione na piśmie lub wysłane drogą mailową. Adresy pocztowy oraz e-mail użytkownika to te, które są określone jako aktualne dane kontaktowe na koncie użytkownika.
  6. Wimdu GmbH zatrudniło swoją spółkę zależną Wimdu Malta Limited (38, Poziom 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta), do przetwarzania swoich transakcji.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Zasady Anulowania Rezerwacji

1. Jak działa anulowanie rezerwacji?

 • Zasady anulowania rezerwacji ustalane są przez dostawcę. Dostawca może wybrać jedną z trzech polityk: elastyczna, umiarkowaną lub ścisłą. Te zasady są ustalane, aby chronić dostawców oraz najemców
 • Zgodnie z zasadami polityki anulowania rezerwacji, rezygnację uważa się za odwołanie przyjazdu przed zaplanowanym zameldowaniem.

2. Jak mogę anulować rezerwację?

 • W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego procesu, wszelkie anulacje rezerwacji muszą być przetwarzane przez Wimdu.
 • Jeżeli chcesz anulować swoją rezerwację, prosimy skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
 • Anulacja rezerwacji musi być potwierdzona przez osobę, która rezygnuje z rezerwacji w formie pisemnej. Anulacja musi zawierać kod rezerwacji oraz musi zostać wysłana z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego na Wimdu oraz odnotowana na profilu tego użytkownika.
 • Nasz zespól obsługi klienta natychmiast zajmie się twoją prośbą i poinformuje o tym dostawcę lub najemcę. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań.

3. Jeżeli najemca anuluje rezerwację, jaki zwrot przyznawany jest najemcy i jaką kwotę otrzyma dostawca?

3.1. Ogólne przepisy

 • Kwota zwracana najemcy zależy momentu, w którym została dokonana anulacja rezerwacji oraz od polityki anulowania wybranej przez dostawcę.
 • Kwota, która zostanie zwrócona to cena całkowita minus opłata za anulowanie rezerwacji, która może się różnić. Właściwa oplata za anulowanie rezerwacji pokazywana jest w trakcie rezerwacji. Stosuje się w tym przypadku punkt 8 ust. 4 dotyczący procesów płatniczych.
 • Niezależnie od polityki anulowania rezerwacji wybranej przez dostawcę, najemcy mogą udowodnić, iż dostawca ponosi mniejsze straty niż ustalone przez niego opłaty za anulowanie rezerwacji.

3.2. Indywidualne zasady anulowania rezerwacji

Zasada anulowania: Bezpłatne Anulowanie Rezerwacji

Otrzymasz zwrot całej kwoty (włączając w to opłatę manipulacyjną Wimdu), jeżeli anulujesz rezerwację co najmniej 2 dni przed zameldowaniem do 12 w południe (czasu środkowoeuropejskiego). W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 2 dni przed zameldowaniem, zwrócone zostanie 5% całej kwoty (nie zostanie zwrócona opłata manipulacyjna Wimdu)

Nie należy zapomnieć o tym, że z dniem 13 lipca 2015 roku, polityka 'Darmowego anulowania rezerwacji' zostanie wycofana. Polityka 'Darmowego anulowania' oraz jej warunki będą nadal obowiązywać dla wszystkich rezerwacji, które zostały potwierdzone lub zgłoszone przed 13-tym lipca 2015 roku i które dotyczyły nieruchomości oznaczonych przez gospodarza jako należące do polityki 'Darmowego anulowania'.

Zasada anulowania: Elastyczna

Zostanie ci zwrócona twoja zapłata za rezerwację minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 2 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 2 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

Zasada anulowania: Umiarkowana

Zostanie ci zwrócona zapłata za rezerwację minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 4 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 4 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

Zasada anulowania: Ścisła

Zostanie ci zwrócona połowa twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 7 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 7 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

4. Co dzieje się w przypadku, kiedy dostawca anuluje rezerwację?

 • Najemcy zostanie zwrócona pełna kwota za rezerwację. W takich przypadkach nie zostają naliczane opłaty za anulowanie rezerwacji.
 • Wimdu pomoże najemcy znaleźć alternatywne zakwaterowanie.
 • Dostawca musi zapłacić za anulowanie rezerwacji 15% ceny całkowitej. Opłata za rezygnację wzrośnie do 50% całkowitej ceny, jeżeli dostawca anuluje rezerwację krócej niż osiem dni przed zameldowaniem. Opłata ta zostanie pobrana przy kolejnej rezerwacji dostawcy.

5. Specjalne zasady anulowania

5.1. Żałoba

W przypadku żałoby zdefiniowanej jako śmierć członka rodziny (bezpośrednio spowinowaconego: matka, ojciec, mąż/żona, siostra, brat, dzieci) od 7 dni do 24 godzin przed zameldowaniem, gość ma prawo do pełnego zwrotu za rezerwację. Gospodarz nie jest uprawniony do wypłaty. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych Wimdu. Mniej niż 24 godziny przed zameldowaniem, gość ma prawo do zwrotu 75% kwoty jego rezerwacji, a gospodarz odpowiednio do 25% kwoty rezerwacji. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych Wimdu. Akt zgonu będzie wymagany.

5.2. Katastrofy naturalne lub inne nieprzewidywalne wypadki

Jeśli klęski żywiołowe (lawina, nawałnica, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, obsunięcie się ziemi, uderzenie pioruna), wojna, terroryzm lub wypadki atomowe uniemożliwią dostawcy wywiązanie się z zobowiązań rezerwacyjnych (i dostawca może udowodnić, że żadne alternatywne zakwaterowanie nie było w tym czasie dostępne) najemcy zostanie zwrócone 100% kwoty całkowitej. Nie stosuje się opłat manipulacyjnych za anulowanie rezerwacji. Zapis stosuje się również w przypadku, kiedy najemca nie ma możliwości transportu z powodu jego uszkodzenia i nie jest w stanie dotrzeć na miejsce. Taka okoliczność wymagać będzie dostarczenia dowodu.

6. Co się stanie, jeśli problemy wystąpią po zameldowaniu?

 • Jeżeli masz podstawy do reklamacji podczas zameldowania, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w przeciągu 24 godzin. Jeżeli zakwaterowanie nie zostało przygotowane na twój przyjazd, tak jak zostało to opisane w ofercie, Wimdu wyśle zażalenie do dostawcy. Po przeanalizowaniu sprawy, odliczymy odpowiednio kwotę dla dostawcy, a resztę zwrócimy na twoje konto.
 • Prosimy pamiętać, że reklamacja jest możliwa tylko, jeśli otrzymamy zażalenie w ciągu 24 godzin od zameldowania.
 • Wimdu zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty od dostawcy przynajmniej w wysokości opłaty manipulacyjnej.

Prywatność

Polityka prywatności Wimdu GmbH („Wimdu”)

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych postanowieniach o ochronie prywatności jest:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlin

Niemcy

Adres e-mail: contact@wimdu.com

Strona internetowa: www.wimdu.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych firmy Wimdu GmbH

Adres e-mail: datenschutz@wimdu.com

2. Kwestie ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. O ile w ramach naszej oferty gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe, odbywa się to w zgodzie z obowiązującymi niemieckimi i europejskimi ustawami o ochronie danych.

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskiwania zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). Dotyczy to również procesów przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

O ile niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby nie przeważają nad pierwszymi interesami, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osób, których dotyczy wymiana informacji, zostaną usunięte lub dostęp do nich zostanie zablokowany w momencie, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, gdy zostało ono przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w formie europejskich rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych ma miejsce także w przypadku, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

W razie potrzeby i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności osobom następujących kategorii:

 • grupom przedsiębiorstw,
 • zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu,
 • dostawcom zewnętrznych usług informatycznych, z którymi współpracujemy.

Przekazanie danych odbywa się w celu finalizacji Twojej rezerwacji, umożliwienia płatności za rezerwacje, wysyłki materiałów marketingowych lub analitycznej obsługi klienta.

3. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wywołania naszej witryny internetowej nasz system w zautomatyzowany sposób gromadzi dane i informacje o systemie komputerowym komputera wywołującego stronę internetową.

Gromadzone są następujące dane:

 • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej,
 • system operacyjny użytkownika, /LI>
 • dostawca usług internetowych użytkownika,
 • adres IP użytkownika,
 • datę i czas wejścia na stronę,
 • adresy stron internetowych, przez które użytkownik trafił na naszą stronę
 • adresy stron internetowych, które zostały wywołane z systemu użytkownika przez naszą stronę internetową.

Powyższe dane są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Zapis tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

Ponadto zbieramy informacje o urządzeniu i lokalizacji podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Informacje te są zapisywane bez względu na to, czy użytkownik zarejestrował się na platformie Wimdu, czy jest zalogowany na swoim koncie Wimdu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Gdy odwiedzasz platformę, aby wyszukać miejsca noclegowe lub dodać obiekt, dokonać rezerwacji lub potwierdzić rezerwacje, opłacić noclegi, opublikować komentarze lub opinie lub skontaktować się z innymi użytkownikami lub firmą Wimdu, możemy zapisać takie dane, jak Twój adres IP, datę oraz godzinę odwiedzin, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, a także odwiedzone przez Ciebie strony i stronę źródłową.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie strony na komputerze użytkownika. W tym celu niezbędne jest zapisanie adresu IP użytkownika na czas trwania sesji.

Zapis plików dziennika ma miejsce, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony i zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

W tych celach leży nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. Powyższe następuje po zakończeniu sesji w przypadku zgromadzonych danych niezbędnych do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 60 dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub maskowane, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Odwołanie zgody

Gromadzenie danych do wyświetlenia strony i ich zapis w plikach dziennika så bezwzględnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. W tej sytuacji użytkownik nie ma możliwości odwołania zgody.

4. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona oferuje użytkownikowi możliwość rejestracji i założenia konta użytkownika za podaniem danych osobowych. W tym przypadku dane wprowadzane są w maskę danych wejściowych, przekazywane nam i zapisywane. W ramach procesu rejestracji gromadzimy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • ew. adres pocztowy (łącznie z adresem rozliczeniowym),
 • ew. numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • ew. zdjęcie profilowe,
 • informacje o kontach w mediach społecznościowych,
 • informacje o pobycie i podróżach oraz zainteresowaniach, np. Twoje ulubione miejsca docelowe, terminy oraz liczbę podróżujących z Tobą osób/dzieci,
 • ew. komunikację przez komunikator,
 • ew. prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport,
 • ew. dane bankowe (płatności),
 • adres IP i wynikające z tego dane dot. lokalizacji (kraj/miejscowość pochodzenia),
 • datę i godzinę odwiedzin naszej strony internetowej.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępnienia danych treści i usług na naszej stronie.

Ponadto użytkownik ma możliwość założenia osobistego konta użytkownika na naszej stronie. W koncie użytkownika możesz zapisać Twoje osobiste informacje, dzięki czemu możesz dodawać lub rezerwować obiekty.

W celu utworzenia Twojego konta użytkownika Wimdu potrzebuje Twojego adresu e-mail oraz dowolnego hasła, oraz ewentualnie tytułu, imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia i danych do płatności. Podany przez Ciebie adres e-mail służy jednocześnie jako nazwa użytkownika do konta. Po pomyślnej rejestracji użytkownik automatycznie otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W zakładce dane osobowe Twojego konta użytkownika możesz w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia.

Dotyczy to danych zbieranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmodyfikowana.

Poza tym jest tak również w przypadku, gdy dane wymagane do realizacji umowy pośrednictwa nie są już wymagane.

5. Odwołanie zgody

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W dowolnej chwili możesz zmienić przechowywane o Tobie dane.

Aby usunąć Twoje konto użytkownika, skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Powiadomienie możesz wysłać korzystając z naszego formularza kontaktowego, a także za pomocą wiadomości e-mail na adres datenschutz@wimdu.com. Usunięcie konta zostanie zrealizowane przez pracownika naszego działu obsługi klienta.

Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe, o ile usunięciu danych nie stoją na przeszkodzie zobowiązania umowne lub prawne.

5. Wykorzystywanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wimdu wykorzystuje na swojej stronie pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki.

Używamy „stałych” plików cookie. Pozostają one na komputerze użytkownika, aby ułatwić personalizację i rejestrację podczas następnej wizyty na naszej stronie. Pliki cookie mogą przykładowo zapisać to, co wybrał użytkownik. Użytkownik może w każdej chwili ręcznie usunąć pliki cookie.

Ponadto korzystamy z tzw. „sesyjnych” plików cookie. Nie są one zapisywane na komputerze użytkownika. W momencie, gdy użytkownik opuści naszą stroną, tymczasowe pliki cookie zostają usunięte.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zaprojektować naszą stronę internetową w sposób bardziej przyjazny użytkownikowi. Gromadzone informacje pozwalają nam analizować schematy korzystania ze strony oraz strukturę strony. W ten sposób możemy stale ulepszać naszą ofertę, np. treści, personalizację lub prostotę strony.

W plikach cookie gromadzone i przekazywane są następujące dane:

 • ustawienia języka,
 • ustawienia waluty,
 • dane do logowania.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem technologicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystywania technologicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać bez udziału plików cookie. Dla tych funkcji istotna jest możliwość rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Plików cookie potrzebujemy do:

 • przejęcia ustawień języka i waluty,
 • zapamiętywania haseł wyszukiwania.

Dane zgromadzone za pomocą technologicznie niezbędnych plików cookie są wykorzystywane nie tylko do tworzenia profilów użytkowników.

Zastosowanie analitycznych plików cookie służy stałemu ulepszaniu jakości naszej strony i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak użytkownicy korzystają z naszej strony i dzięki temu możemy odpowiednio ją optymalizować.

4. Czas przechowywania, odwołanie zgody

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, przez który przekazywane są informacje do naszej strony. Dzięki temu jako użytkownik masz pełną kontrolę nad zastosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możesz dezaktywować lub ograniczyć przekaz informacji przez pliki cookie. Pliki cookie zapisane na komputerze mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może się to odbyć także w sposób automatyczny. Dezaktywacja plików cookie dla naszej strony może spowodować, że niektóre funkcje naszej strony nie będą działać w pełnym zakresie. Może to także skutkować ograniczeniami użyteczności dla naszej witryny. Aby wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach od firm zewnętrznych, wystarczy zaznaczyć pole wyboru www.youronlinechoices.com przy tej firmie.

6. Analiza internetowa i śledzenie

Za pomocą tzw. „narzędzi śledzenia” wykorzystywanych na stronie gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych oraz do optymalizacji strony. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie korzystamy z następujących narzędzi analizy internetowej i śledzenia:

 • Goolge Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować zachowania użytkowników w Internecie. Na podstawie oceny tych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje dotyczące stosowania pojedynczych komponentów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę i jej przyjazność dla użytkownika. W tych celach leży nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Z narzędzi do analityki internetowej i narzędzi do śledzenia korzystamy w następujący sposób:

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu firmy Wimdu firma Google będzie stosowała te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz dostarczania dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z usług internetowych firmie Wimdu. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie skojarzony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem www: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Adwords

Ponadto korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Adwords” oraz z narzędzia śledzenia konwersji w ramach Google Adwords. Narzędzie śledzenia konwersji Google jest usługą analityczną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google plik cookie śledzenia konwersji zostanie zapisany na Twoim komputerze. Niniejsze pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych, a zatem nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji.

Jeśli odwiedzasz określone strony na naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, łącznie z firmą Google jesteśmy w stanie rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na daną stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie ma zatem możliwości, aby pliki cookie mogły być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są używane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. W ten sposób klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Webtrekk

Do oceny statystycznej stron internetowych wykorzystujemy technologie Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, Niemcy (www.webtrekk.de). Za pomocą usług Webtrekk zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane te służą do ciągłego doskonalenia i optymalizacji naszych ofert i ich uatrakcyjniania.

W ramach korzystania z naszej strony internetowej informacje przekazywane przez przeglądarkę są gromadzone i analizowane. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i tak zwanych pikseli, które są wbudowane na każdej stronie internetowej. W ten sposób gromadzone są następujące dane: żądanie (nazwa żądanego pliku), rodzaj/wersja przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, Java Wł./Wył., pliki cookie Wł./Wył., głębia kolorów, adres URL strony odsyłającej, adres IP (zbierany tylko anonimowo i usuwany natychmiast po użyciu), czas dostępu, kliknięcia i zanonimizowana zawartość formularzy (na przykład, czy podany został numer telefonu).

Bezpośrednie powiązanie danych z konkretnymi osobami nie jest możliwe. Zgromadzone w ten sposób dane służą do utworzenia anonimowych profili użytkowania, które stanowią podstawę dla statystyk internetowych. Dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie będą wykorzystywane do osobistego identyfikowania użytkownika odwiedzającego te strony bez osobno udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą, i nigdy nie będą łączone z danymi osobowymi dotyczącymi właściciela danego pseudonimu.

New Relic

Ponadto korzystamy z wtyczki New Relic. Wtyczka ta pozwala nam na zbieranie statystycznych analiz na temat szybkości strony internetowej. Wtyczka New Relic jest zarządzana przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami New Relic. Dostawca nie ma zatem żadnego wpływu na ilość danych gromadzonych przez New Relic za pomocą tej wtyczki, a zatem informuje użytkowników zgodnie z ich poziomem wiedzy:

poprzez integrację wtyczki New Relic otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany w New Relic, New Relic ma możliwość przyporządkowania wizyty do konta w New Relic. Jeśli użytkownik nie jest członkiem New Relic, nadal istnieje możliwość, że New Relic pozna i zapisze adres IP tego użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez New Relic, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności New Relic: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

Aby poprawić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszych stron internetowych, korzystamy z oprogramowania Hotjar. Za pomocą narzędzia Hotjar możemy mierzyć i oceniać zachowanie użytkownika (ruchy myszki, kliknięcia, wysokość przewijania itp.) na naszej stronie internetowej. W tym celu Hotjar wykorzystuje pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkowników i może zbierać dane od użytkowników, np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie spędzonym na stronie itp.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z zapisem danych.

5. Odwołanie zgody

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, przez który przekazywane są informacje do naszej strony. Dzięki temu jako użytkownik masz pełną kontrolę nad zastosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możesz dezaktywować lub ograniczyć przekaz informacji przez pliki cookie. Pliki cookie zapisane na komputerze mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może się to odbyć także w sposób automatyczny. Dezaktywacja plików cookie dla naszej strony może spowodować, że niektóre funkcje naszej strony nie będą działać w pełnym zakresie.

Google Analytics:

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Klikając nastpujące łącze masz możliwość wyłączenia zbierania danych o korzystaniu ze stron przez Google. link Potwierdzenie linku zapisze na Twoim nośniku danych plik cookie opt-out. Pamiętaj, że usunięcie wszystkich plików cookie na Twoim komputerze spowoduje także usunięcie pliku cookie opt-out, co oznacza, że jeśli nie chcesz, aby Google anonimowo gromadził Twoje dane, musisz ponownie zapisać plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out jest zapisywany na jedną przeglądarkę i komputer. Jeśli odwiedzasz nasze witryny z domu i pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, musisz aktywować plik cookie opt-out w różnych przeglądarkach lub na różnych komputerach.

Google Adwords:

Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zgłosić swój sprzeciw blokując instalację plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki (opcja dezaktywacji). W ten sposób nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google znajdziesz pod następującym adresem internetowym: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Webtrekk:

W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Webtrekk ze skutkiem na przyszłość. W tym celu kliknij na następujące łącze link. Potwierdzenie łącza zapisze na Twoim nośniku danych plik cookie opt-out, który jest ważny przez 5 lat. Pamiętaj, że usuwanie wszystkich plików cookie na Twoim komputerze powoduje także usunięcie tego pliku cookie opt-out, co oznacza, że jeśli nadal nie zgadzasz się na anonimowe gromadzenie danych przez Webtrekk, musisz ponownie zapisać plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out jest zapisywany na jedną przeglądarkę i komputer. Jeśli odwiedzasz nasze witryny z domu i pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, musisz aktywować plik cookie opt-out w różnych przeglądarkach lub na różnych komputerach.

New Relic:

Jeśli użytkownik jest członkiem New Relic i nie chce, aby New Relic zbierał o nim dane za pośrednictwem tej strony internetowej i kojarzył je danymi przechowywanymi w New Relic, musi wylogować się z New Relic przed odwiedzeniem strony.

Hotjar:

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Retargeting

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona korzysta z tzw. technologii retargetingu. Korzystamy z następujących technologii:

 • Goolge Analytics,
 • Criteo GmbH,
 • Web-Beacons/Pixel.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystamy z powyższych technologii, aby uatrakcyjnić naszą ofertę internetową dla naszych użytkowników. Niniejsza technologia pozwala nam dotrzeć do użytkowników internetowych, którzy są już zainteresowani naszą ofertą, poprzez strony naszych partnerów za pomocą reklam. W tych celach leży nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystamy z tych technologii w następujący sposób:

Criteo GmbH

Na naszej stronie korzystamy z technologii śledzenia firmy Criteo GmbH. Dzięki niej możemy dotrzeć do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą stronę internetową, na stronach internetowych naszych partnerów poprzez ukierunkowane rekomendacje produktów w postaci banerów reklamowych. Umieszczenie tego materiału reklamowego na stronach naszych partnerów opiera się na plikach cookie i analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Analiza ta jest anonimowa; żadne profile użytkowania nie są łączone z Twoim nazwiskiem.

Web-Beacons/Pixel

Na naszych stronach korzystamy także z pikseli. Piksel to niewielka, jednopikselowa grafika, która jest wysyłana do komputera za pomocą kwerendy internetowej lub wiadomości e-mail w formacie HTML. Piksele te są używane bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług w ramach reklamy online na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich. Pozwalają one określić, czy użytkownik przeglądający reklamę dokonuje rezerwacji. Dzięki nim możliwe jest również śledzenie konwersji za pośrednictwem witryn partnerskich i identyfikacja wzorców odwiedzania witryny w celu optymalizacji naszej oferty.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z zapisem danych.

5. Odwołanie zgody

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możesz dezaktywować lub ograniczyć przekaz informacji przez pliki cookie. Może się to odbyć także w sposób automatyczny. Dezaktywacja plików cookie dla naszej strony może spowodować, że niektóre funkcje naszej strony nie będą działać w pełnym zakresie.

Criteo GmbH,

W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Criteo GmbH klikając poniższe łącze: https://criteo.com/privacy.

8. Wtyczki mediów społecznościowych (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Facebook Connect to oferta Facebook, Inc. Korzystanie z Facebooka Connect podlega Polityce Prywatności i Warunkom korzystania Facebooka.

Google Sign-In jest ofertą Google LLC. Korzystanie z Google Sign-In podlega polityce prywatności i warunkom korzystania Google.

Podczas korzystania z usługi Facebook Connect dane profilowe i dane publikowane na Facebooku są przesyłane z profilu platformy społecznościowej Facebook do naszej witryny. W przypadku korzystania z usługi Google Sign-In Twoje dane profilowe Google oraz dane opublikowane na Twoim profilu Google są przesyłane do naszej witryny. I odwrotnie, dane mogą być przesyłane z naszej strony internetowej lub aplikacji Wimdu do Twojego profilu na Facebooku lub Google.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane przez Wimdu GmbH w celu rejestracji na naszej platformie. Rejestrując się na naszej platformie przez Facebook Connect lub Google Sign-In, wyrażasz zgodę na przesyłanie danych profilowych z profilu na Facebooku lub Google do Wimdu oraz na przesyłanie danych do wykorzystania przez Wimdu do Facebooka lub Google.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z zapisem danych. Dane są więc przechowywane tak długo, jak długo użytkownik wymaga danych do rejestracji / logowania.

5. Odwołanie zgody

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia konta użytkownika.

9. Formularz kontaktowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z Wimdu za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w stopce redakcyjnej. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski danych wejściowych zostaną do nas przesłane i zapisane. Obejmuje to następujące dane:

 • adres e-mail,
 • ew. numer telefonu,
 • ew. numer oferty,
 • wprowadzony tekst / opis sprawy,
 • załączone pliki.

W momencie wysłania wiadomości dodatkowo zapisane zostaną następujące dane:

 • adres IP użytkownika,
 • data i czas rejestracji.

W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania wiadomości uzyskujemy zgodę użytkownika i odsyłamy go do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Alternatywnie można skontaktować się z nami na następujący adres e-mail: contact@wimdu.com. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane przez wiadomość e-mail.

W tym kontekście dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia zapytania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przy zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Wimdu gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje podane w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu przetworzenia Twojego żądania. W przypadku kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail obejmuje to również wymagane uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski danych wejściowych formularza kontaktowego i danych przekazanych w wiadomości e-mail usunięcie danych ma miejsce w momencie, w którym zakończyła się wymiana z użytkownikiem. Wymianę uznaje się za zakończoną, gdy można wywnioskować z okoliczności, że sytuacja została ostatecznie wyjaśniona.

Dane, które zostały dodatkowo zgromadzone w procesie wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie okresu 60 dni.

5. Odwołanie zgody

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez wiadomość e-mail, może w każdej chwili odwołać zgodę na przechowywanie jego danych osobowych. W takim przypadku wymiana nie może być kontynuowana.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również sprzeciw wobec przechowywaniu tych danych są możliwe w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość na adres datenschutz@wimdu.com lub w formie pisemnej na adres Wimdu GmbH, do rąk Inspektora Ochrony Danych, Voltastraße 5, 13355 Berlin, Niemcy.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

10. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. W przypadku subskrypcji do newslettera przekazywane nam są dane z maski danych wejściowych.

W ramach przetwarzania danych do wysyłania newsletterów dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych po zapisaniu się użytkownika do newslettera i za zgodą użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Wimdu wykorzystuje adres e-mail podany w ramach założenia konta użytkownika do wysyłania drogą elektroniczną informacji o ofertach Wimdu. Przy tym Wimdu może indywidualnie dostosować treści newslettera do tego stopnia, aby zawrzeć takie informacje, które zdaniem Wimdu będą najbardziej ciekawe dla danego użytkownika. W przypadku takiej indywidualizacji informacji, Wimdu uwzględnia historię rezerwacji użytkownika, czyli jakich rezerwacji dokonano i które oferty były przeglądane na stronie internetowej w przeszłości.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja do newslettera.

5. Odwołanie zgody

Ustawienia zapisu do newslettera Wimdu można aktualizować w sekcji osobistej konta użytkownika. W sekcji osobistej znajduje się także możliwość wypisania się z newslettera za pomocą formularza kontaktowego. Ponadto każdy newsletter zawiera odpowiednie łącze do anulowania subskrypcji.

11. Prawa osoby zainteresowanej

Jeśli Twoje dane osobowe są przetworzone, jesteś osobą zainteresowaną zgodne z zasadami RODO i na tej podstawie przysługują Ci następujące prawa względem administratora:

  1. Prawo do informacji

  Masz prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych o Tobie danych.

  Możesz poprosić administratora o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

  Jeśli Twoje dane są przetwarzane, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

  1. cele przetwarzania danych osobowych,
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych,
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym są lub zostaną ujawnione Twoje dane osobowe,
  4. planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli udzielenie takich informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  5. informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawie do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. informacje o prawie do odwołania się do organu nadzorczego,
  7. wszystkich dostępnych informacjach na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą,
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Masz prawo zażądać informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz zażądać odpowiednich informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

  2. Prawo do powiadomienia

  Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że informacje, które nam przesyłasz są dokładne, bezbłędne i kompletne, oraz że na czas przekażesz nam informacje o zmianach w danych.

  Masz prawo do przekazania poprawek i/lub uzupełnienia danych administratorowi, jeśli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator bezzwłocznie dokona korekty danych.

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na następujących warunkach:

  1. jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych,
  2. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych i zamiast tego zwracasz się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych,
  3. gdy administrator nie wymaga już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich, aby dochodzić, realizować lub bronić roszczeń prawnych, lub
  4. jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

  Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z ww. warunkami, otrzymasz odpowiednią informację od administratora przed zniesieniem ograniczenia.

  4. Prawo do usunięcia

  W pewnych okolicznościach możesz wnieść o usunięcie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Nie obejmuje to danych, które Wimdu musi przechowywać ze względu na interes publiczny.

  a) Obowiązek usunięcia

  Możesz zażądać od administratora, aby niezwłocznie usunął Twoje dane osobowe, a administrator ma obowiązek natychmiast je usunąć, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. Twoje dane osobowe nie są już wymagane do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. jeśli cofniesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. na mocy art. 21 ust. 1 RODO wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub na mocy art. 21 ust. 2 RODO wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
  5. usunięcie Twoich danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator;
  6. Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
  b) Informacje dla stron trzecich

  Jeżeli administrator upublicznił Twoje dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

  c) Wyjątki

  Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 h) oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do informacji

  Jeśli skorzystałeś z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych administratorowi, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono ww. dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

  Względem administratora przysługuje Ci prawo do otrzymania informacji na temat odbiorców Twoich danych osobowych.

  6. Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać dane osobowe, które udostępniłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez ograniczeń ze strony administratora, któremu udostępnione zostały te dane, pod warunkiem, że

  1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  2. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanego procesu.

  Korzystając z tego prawa, masz także prawo wpłynąć na to, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Takie działanie nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania dla przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania urzędowego uprawnienia przekazanego administratorowi.

  7. Prawo do odwołania

  Z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji masz prawo w dowolnym czasie do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania w rozumieniu tych postanowień.

  Administrator danych osobowych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba, że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

  W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  8. Odwołanie zgody

  W dowolnej chwili możesz odwołać Twoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych ze skutkiem na przyszłość pisemnie na adres e-mail datenschutz@wimdu.com lub pocztą na adres Wimdu GmbH, do rąk Inspektora Ochrony Danych, Voltastraße 5, 13355 Berlin, Niemcy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Masz prawo nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, łącznie z profilowaniem, która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Powyższe nie obowiązuje, gdy decyzja:

  1. jest niezbędna do zawarcia lub realizacji umowy między Tobą i administratorem, /li>
  2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
  3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Decyzje te nie mogą się jednak opierać na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i zostały podjęte odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

  W odniesieniu do przypadków, o których mowa w lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie Twoich uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

  Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami na następujący adres e-mail datenschutz@wimdu.com. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej na tej stronie.